مدیر نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت                                                                                                            

 دکتر جمال قاسمی

مدرک تحصیلی :

دکتری تخصصی-مهندسی برق

شماره تماس:

011-35303120

پست الکترونیک:

Email:     j.ghasemi@umz.ac.ir