اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 مدیر نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت                                                                                                            

 دکتر مسعود روحانی

مدرک تحصیلی :

دکتری زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس:

011-35303120

پست الکترونیک:

ruhani46@yahoo.com