کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی شماره تماس
سید رضا دلگشا معاون r.delgosha@umz.ac.ir 011-35337364
حامد سلیمانی رئیس گروه نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان h.soleymani@umz.ac.ir 011-35337364
ملیحه غلامحسینی رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه m.gholamhoseini@umz.ac.ir 011-35303123
حامد حبیب تبار کارشناس گروه نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان h.habibtabar@umz.ac.ir 011-35303173
اعظم امیدبخش کارشناس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه و مسئول سامانه ها a.omidbakhsh@umz.ac.ir 011-35303122