مراکز دانشگاه های آزاد

آیت اله آملی ساری
بابل سوادکوه
بهشهر قائم شهر
تنکابن محمودآباد
جویبار نور
چالوس نوشهر
رامسر نکا