نام واحد تحقيقاتي نام تشكيلات وابسته تلفن شهر
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری 3822715 ساري
گروه پژوهشی شکل دهی فلزات صنعتی نوشیروانی بابل   بابل
پژوهشکده فناوری نانو صنعتی نوشیروانی بابل 2320342 بابل
پژوهشکده صنایع غذایی  علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری 2279250 ساري
پژوهشكده اكوسيستم‌هاي خزري علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری 2981422 ساري
پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5665190 فریدون کنار
مركز پژوهشي ابر ساختارهاي جبري و رياضيات فازي مازندران 5242029 بابلسر
مرکز پژوهشی فناوری نانو البرز خصوصی 3115294 ساری
مرکز پژوهشی بهبود فرآیندهای سازمانی وارش دانش خصوصی 3248811 ساری
مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست مازنداب خصوصی 2252481 قائمشهر
گروه پژوهشی پستهای فشار قوي صنعتی نوشیروانی بابل 3239214 بابل
گروه پژوهشی پیل سوختی صنعتی نوشیروانی بابل 3264901 بابل
گروه پژوهشی سیستمهای هوشمند صنعتی نوشیروانی بابل 5232091 بابلسر
گروه پژوهشي آموزش و اشتغال زنان مازندران 5342616 بابلسر
گروه پژوهشی نانو بیوتکنولوژی مازندران 5242022 بابلسر
گروه پژوهشي آلودگي و محيط زيست تربیت مدرس 4553103 نور
گروه پژوهشی مدیریت راهبردی آتیه خصوصی 2281273 آمل
گروه پژوهشی صنایع فرهنگی اندیشه گستر خصوصی 3230583 آمل
گروه پژوهشی کنترل و ابزار دقیق مازندران خصوصی 2229764 آمل
گروه پژوهشی مطالعات راهبردی مدیریت اسلامی حیات خصوصی 3215880 بابل
گروه پژوهشی شیلات و آلاینده های آبی کاسپین خصوصی 3214954 ساری
گروه پژوهشی گسترش انرژی وارش خصوصی 2211715 ساری
گروه پژوهشي مديريت محيط‌زيست خصوصی 2260346 ساری
گروه پژوهشی آبیاری و زهکشی  خصوصی 2214890 ساری
گروه پژوهشی سلولی و مولکولی سینای مهر خصوصی 3292939 ساری
گروه پژوهشي گسترش انرژي شمال خصوصی   3364321
ساری