ردیف نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه محل خدمت رشته تخصصی
1 دکتر میرخلاق میرنیا  رییس هیات دانشگاه مازندران خاكشناسي 
2 دکتر علی اکبر باقری خلیلی
نائب رییس  هیات دانشگاه مازندران زبان و ادبیات فارسی
3 دکتر جمال قاسمی دبیر هیات دانشگاه مازندران مهندسی برق
4 دکتر مرتضی علویان عضو هیات دانشگاه مازندران علوم سیاسی
5 دکتر حمیدرضا مشایخی عضو هیات دانشگاه مازندران زبان و ادبیات عربی
6 دکتر ابوالقاسم اثنی عشری عضو هیات دانشگاه پیام نور مازندران اقتصاد
7 دکتر مرتضی نقی پور عضو هیات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی عمران
8 دکتر سلمان نوروزی عضو هیات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مواد
9 دکتر سید جعفر هاشمی عضو هیات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی بیوسیستم
10 دکتر سید مجید ذبیح زاده عضو هیات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علوم و صنایع چوب و کاغذ