ردیف نام و نام خانوادگی سمت پست سازمانی رشته تخصصی
1 دکتر میرخلاق میرنیا  رییس هیات رییس دانشگاه  خاکشناسی
2 دکتر علی اکبر باقری نائب رییس  هیات معاون آموزشی دانشگاه زبان و ادبیات فارسی
3 دکتر جمال قاسمی دبیر هیات مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه  مهندسی برق
4 دکتر ابراهیم صالحی عمران عضو هیات معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه علوم سیاسی
5 دکتر حیدر  جانعلیزاده عضو هیات معاون فرهنگی دانشگاه علوم اجتماعی
6 دکتر  محمد متولی عضو هیات معاون دانشجویی دانشگاه فیزیک هسته ای
7 دکتر محمد حسین فاطمی عضو هیات معاون پژوهشی دانشگاه کمومتریکس
8 دکتر حمیدرضا مشایخی عضو هیات هیات علمی دانشکده علوم انسانی زبان و ادبیات عربی
9 دکتر شادمهر میردار عضو هیات هیات علمی دانشکده تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
10 دکتر جهانبخش رئوف عضو هیات هیات علمی دانشکده شیمی شیمی تجزیه
11 دکتر علیرضا خصالی عضو هیات هیات علمی دانشکده علوم پایه اختر فیزیک
12 دکتر جواد تقی زاده عضو هیات رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی حقوق عمومی
13 دکتر محسن بزرگ نسب عضو هیات معاون پژوهشی  دانشکده فنی و مهندسی و علوم دریایی مهندسی عمران
14 دکتر ماریا کرد جمشیدی عضو هیات هیات علمی دانشکده هنر و معماری معماری