شورای نظارت دانشگاه مازندران

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت پست سازمانی
1 دکتر کوروش نوذری رییس شورا رییس دانشگاه 
2 دکتر محمد حسین فاطمی نائب رییس  شورا معاون آموزشی دانشگاه
3 دکترعبدالحمید صفایی دبیر شورا مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه 
4 دکترسید حسن حسینی مقدم عضو شورای ناتک معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه
5 دکتر عباس رشیدی عضو شورای ناتک معاون توسعه و برنامه ریزی دانشگاه
6 دکتر  سید رضا حسینی عضو شورای ناتک معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
7 دکتر علیرضا خصالی عضو شورای ناتک معاون پژوهشی دانشگاه
8 دکتر همت اله رورده عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
9 دکتر جهانبخش رئوف عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده شیمی
10 دکتر حمید ابهری عضو شورای ناتک رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
11 دکتر محمود شارع پور عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی