درباره ما:

به موازات تجمیع بازوهای نظارتی معاونت های مختلف در وزارت عتف و شکل گیری مرکز نظارت و ارزیابی، شورای نظارت و ارزیابی  وزارت عتف، به ریاست مقام عالی وزارت و به دبیری مدیر محترم مرکز نظارت و ارزیابی نیز شکل گرفت. این شورا مسولیت سیاست گذاری کلان نظارتی در خصوص موسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت عتف را بر عهده دارد. بازوی اجرایی این شورا، به منظور نظارت درست و منظم بر عهده دبیرخانه این شورا، یعنی مرکز نظارت و ارزیابی وزارت است.

 در همین راستا دو اتفاق مهم در دانشگاه های مادر استان به وقوع پیوست. ابتدا دفاتر نظارت و ارزیابی از نظر چارت سازمانی به ذیل ریاست محترم دانشگاه تغییر موقیعت داده شد. سپس با ایده برداری از شکل گیری شورای نظارت و ارزیابی وزارت عتف، دو شورا با وظایف کاملا مشخص و تفکیک شده به ریاست، رییس محترم دانشگاه مادر استان و به دبیری، مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه مادر شکل گرفت.

این دو شورا عبارتند از:

1-      شورای نظارت داخل: متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی دانشگاه مادر به منظور تببین سیاست های نظارتی در داخل دانشگاه مادر

2-      شورای استانی (معروف به هیات استانی)  متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی از دانشگاه های دولتی استان به منظور تببین سیاست های نظارتی ابلاغ شده از شورای نظارت عتف در خصوص کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت عتف در استان.

علاوه بر این، در یکی از آخرین ابلاغیه های شورای نظارت عتف، نام شورا نظارت و ارزیابی به "شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت" (ناتک)تغییر یافت. بر این اساس مرکز نظارت و ارزیابی به "مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت" (ناتک)و دفاتر نظارت و ارزیابی به "دفاتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت" (ناتک)تغییر نام داده شد.

با توضیحات فوق، مسولیت ها و وظایف دفتر ناتک دانشگاه مازندران علاوه بر اجرای دستورات و سیاست های مستقیم ریاست محترم دانشگاه مازندران، به عنوان دبیرخانه دو شورای مذکور، وظیفه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت کلیه مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی تابعه وزارت عتف در استان مازندران را بر عهده دارد.