کارگروه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 

لیست اعضای کارگروه های شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

عنوان کارگروه نام و نام خانوادگی عنوان کارگروه نام و نام خانوادگی
کارگروه پژوهشی و فناوری دکتر احمد جعفری صمیمی کارگروه دانشجویی و فرهنگی دکتر مرتضی علویان
دکتر محمود شارع پور دکتر علی اکبر ایزدی فرد
دکتر مسلم منصورلکورج دکتر محمود دیانی
دکتر احسان عطائی دکتر مصطفی رستمی
کارگروه مدیریت توسعه و پشتیبانی دکتر علیرضا پورفرج کارگروه آموزشی دکتر حمید ابهری
دکتر حسنعلی آقاجانی دکتر رضا اوجانی
دکتر ضیا فلاح محمدی دکتر سعید میرزانژاد
دکتر جهانبخش رئوف دکتر رحمت عباس نژاد