ردیف نام و نام خانوادگی سمت پست سازمانی رشته تخصصی
1 دکتریحیی طالبی رستمی رییس شورا رییس دانشگاه  ریاضی محض
2 دکتر علی اکبر باقری نائب رییس  شورا معاون آموزشی دانشگاه زبان و ادبیات فارسی
3 دکتر مسعود روحانی دبیر شورا مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه  زبان و ادبیات فارسی
4 دکتر یحیی  طالبی رستمی عضو شورای ناتک معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه ریاضی محض
5 دکتر حیدر  جانعلیزاده عضو شورای ناتک معاون فرهنگی دانشگاه علوم اجتماعی
6 دکتر  محمد متولی عضو شورای ناتک معاون دانشجویی دانشگاه فیزیک هسته ای
7 دکتر محمد حسین فاطمی عضو شورای ناتک معاون پژوهشی دانشگاه شیمی
8 دکتر عباس رشیدی عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمی
9 دکتر همت اله رورده عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی جغرافیا
10 دکتر جهانبخش رئوف عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده شیمی شیمی تجزیه
11 دکتر علیرضا خصالی عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده علوم پایه اختر فیزیک
12 دکتر حمید ابهری عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی
13 دکتر محمود شارع پور عضو شورای ناتک هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی علوم اجتماعی