ردیف نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه محل خدمت رشته تخصصی
1 دکتریحیی طالبی رستمی رییس هیات دانشگاه مازندران ریاضی محض
2 دکتر علی اکبر باقری خلیلی نائب رییس  هیات دانشگاه مازندران زبان و ادبیات فارسی
3 دکتر مسعود روحانی دبیر هیات دانشگاه مازندران زبان و ادبیات فارسی
4 دکتر محمد حسین فاطمی عضو هیات دانشگاه مازندران شیمی
5 دکتر حیدر جانعلیزاده عضو هیات دانشگاه مازندران علوم اجتماعی
6 دکتر جمال حسین پور عضو هیات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مواد
7 دکتر محسن شاکری عضو هیات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  مهندسی مکانیک
8 دکتر افشین موسوی چلک عضو هیات دانشگاه پیام نور رامسر کتابداری و اطلاع رسانی
9 دکتر سید جعفر هاشمی عضو هیات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مهندسی بیوسیستم
10 دکتر سید مجید ذبیح زاده عضو هیات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علوم و صنایع چوب و کاغذ
11 دکتر حسین بشیرنژاد عضو هیات دانشگاه فرهنگیان زبان و ادبیات انگلیسی
12 دکتر ناصر جعفری عضو هیات رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان  علوم محیط زیست
13 دکتر محمد نیکجو عضو هیات دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری امام محمد باقر(ع) آمار