کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی

 

نام و نام خانوادگی  پست الکترونیکی شماره تماس
سید رضا دلگشا r.delgosha@umz.ac.ir 35337364
حامد سلیمانی h.soleymani@umz.ac.ir 35337364
ملیحه غلامحسینی m.gholamhoseini@umz.ac.ir 35303123
حامد حبیب تبار h.habibtabar@umz.ac.ir 35303173
اعظم امیدبخش a.omidbakhsh@umz.ac.ir 35303121